سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۳۷

نویسنده(ها):

غلامرضا یاوری – استادیار دانشگاه پیام نور
محمود خلیلی – کارشناس ارشد وزارت جهاد و کشاورزی
سیدهادی میرکیایی – کارشناس ارشد توسعه روستایی و کارشناس دفتر ملی حبله رود

چکیده:

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی پروژه ملی حبله رود به روش PRA در روستای بهورد شهرستان گرمسار انجام شدهاست این تحقیق از نوع توصیفی -همبستگی و تحلیلی می باشد که با استفاده از فن پیمایش و کارگاهی انجام شده است جامعه اماری این تحقیق شامل ۳۰ نفر از روستای بهورد می باشد این روستا کاملا خالی از سکنه شده و فقط تعدادی از ساکنین در ایام فصل بهار و تابستان در روستا ساکن هستند یکی از ابزارهای اصلی این تحقیق پرسشنامه بودها ست که روایی آن با کسب نظرات صاحبنظران و کارشناسان و اساتید در حوزه ترویج به دست امدها ست. تحقیق حاضر بر آن است که با نشان دادن استفاده از روش ارزیابی مشارکتی PRA به عنوان یک روش جمع اوری اطلاعات همراه با روشهای دیگر جمع ا وری اطلاعات دیگر مانند پرسشنامه ای و مشاهده ای و سایر روشها بتواند بهاطلاعاتی در روستاهای مورد مطالعه دست یابد. نتایج حاصل از بررسی های عملکرد محصولات زراعی قبل از اجرای طرح و بعد از اجرای طرح حاکی از ان است که تولید محصولات زراعی خیلی زیاد افزایش داشته است و وضعیت ماندگاری بعد از اجرای پروژه ها در روستا بدلیل افزایش اب و … افزایش داشته است.