سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اصغر مولایی – نوبتکار ارشد اتاق کنترل فازهای ۹ و ۱۰ مجتمع گاز پارس جنوبی
سیدعلی اصغر خیری جلودار – سرپرست نوبتکاران اتاق کنترل فازهای ۲و ۳ مجتمع گاز پارس جنوبی

چکیده:

قطع جریان گاز چه در پایانه های تولید و چه در خطوط انتقال گاز می توا ند با عث ای جاد زیان های شدید اقت صادی برای تولید آننده گردد. به عبارتی هرگونه قطع ناخواسته در جریان گاز با فلر آردن هزاران تن گاز باعث کاهش بهره وری واحدهایتولیدی می گردد و به همین دلیل لحاظ کردن اقدامات پی شگیرانه از قب یل ا ستفاده آردن از ممان عت آن نده هایی مان ند م تانول و گلای کول و همچ نین ان جام فرآی ند گرم گردن وا حدهای سرد و یا ا ستفاده آردن از ق سمتهایی از ظرف یت تولید گازی واحد به منظور جلوگیری آردن از تشکیل سریعتر ه یدرات و در عین حال ل حاظ آردن ت مامی ملاح ظات اقت صادی در ا ین موارد می توا ند از بالا ر فتن هزی نه های تول ید ج لوگیری نمایند برای مثال در حالت استاندارد هر ردیف گازی م یتواند تا پانصد تن بر ساعت گاز تولید نمایند و اگر بتوان تنها با کاهش مقداری از گاز تولیدی روند تشکیل هیدرات را کنترل نمود و از قطع جریان گاز جلوگیری آرد آه خود می تواند یک پارامتر بسیار تعیین آننده در اقتصادی کردن تولید باشد. در اینجا ما قصد داریم که یک تحلیل اقتصادی بین میزان تزریق ممان عت آن نده ها و یا آم آردن ن سبی تول ید و یا ح تی از سرویس خارج آردن موقت واحد و گرم آردن آن و یا ادامه به کار وا حد ان جام د هیم بگو نه ای آه گروه عمل یات بتوا ند در شرایط خاص اقدامات لازم در واحدهای گازی انجام دهد.