سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدهادی کهنه پوشی – دانشجوی دوره دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی. دانشگاه فردوسی

چکیده:

این تحقیق به بررسی اثرات قاچاق کالا بر شهر مرزی مریوان، که در مرز غربی استان کردستان و هم مرز با کشور عراق قاچاق تخلف گمرکی است شامل جابه جایی کالا در طول مرز گمرکی » ، است، می پردازد. طبق تعریف سازمان جهانی گمرکامروزه موضوع تجارت آزاد و توجه به امر بازاریابی و جذب مشتری به .« به روش مخفیانه و به منظور فرار از نظارت گمرکی عنوان یکی از عوامل موثر در رشد و توسعه اقتصادی برشمرده می شود. اما این فعالیت جهانی، همواره در معرض خطرها و آسیب های جدی قرار داشته و دارد. امروزه پدیده قاچاق به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد قرار دارد. مسالهقاچاق در کشور ما به دلیل شرایط خاص جغرافیایی برای ورود و خروج کالا و نیز نبود شرایط با ثبات در کشورهای همسایه، بسیار قابل توجه است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و بنابر روش توصیفی است. این تحقیق ابتدا به جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای از منابع می پردازد. پس از آن داده ها و اطلاعات مربوط به منطقه گردآوری و سپس به تهیه پرسشنامه تکمیل آن در بین ساکنین شهر مریوان همراه با مشاهده پرداخته است.