سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجتبی لطفی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

چکیده:

دربسیاری ازکشورهای جهان مرزنشینان درجهت تامین بخشی ازدرآمد و اشتغال ساکنین درشهرهای مرزی با کشورهای همسایه روابط تجاری و بازرگانی داشته ودارند اصولا مهمترین اهداف شکل گیری و تاسیس بازارچه های مرزی ایجاد اشتغال تامین معیشت کنترل قاچاق افزایش امنیت گسترشهمکاری منطقه ای جهت کاهش بحرانهای منطقه ای ایجادثبات درمرزها وگسترش فعالیت های تولیدی تجاری می باشد درشهرستان سردشت هم اینکه سه بازارچه قاسم رش کیله اشکان درکنار مرزهای عراق شکل گرفته است که بیشترین درآمد و معیشت آنها درارتباط بااین بازارچه ها می باشد این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بریافته های کتابخانه ای تهیه و سعی درشناخت اثرات اقتصادی اجتماعی بازارچه های مرزی برشهرستان سردشت و روستاهای اطراف آن دارد سوال اساسی که این تحقیق بدنبال یافتن پاسخ آن بوده این است که بازارچه های مرزی چه نقشی دروضعیت اشتغال درآمد و رفاه ساکنین این شهر مرزی داشته و دارد؟