سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا کرمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابعطبیعی لرستان
رضا کرمیان – کارشناس ارشد باغبانی

چکیده:

مشارکت مردم از مولفه های اساسی درپایداری و موفقیت طرح های توسعه ای است تجربه نشان داده است که حضور مردم درانجام پروژه ها و استفاده از تجارب انان دراقداماتی که از سالهای دور بصورت سنتی انجام می شده است بسیار موثر است مشروط برآنکه این اقدامات و فعالیت های مردم با توجه به توانایی های علمی کارشناسان تصحیح شوند و با رعایت نکات مدیریتی و فنی با تکیه برعلوم و فنون جدید و امکانات حمایت شده و دریک کانال مشخص درجهت افزایش بهره وری و کارایی پروژه بکاربرده می شوددراین راستا یکی از سیاست های اجرایی وزارت جهاد کشاورزی درقالب طرح طوبی یا درختکاری دراراضی شیبدار و کم بازده تجلی نموده است پژوهش حاضر به ارزیابی اثرات اقتصادی اجتماعی این طرح دراستان لرستان پرداخته است روش تحقیق پژوهش حاضر پیمایشی و جمعیت نمونه آن مشتمل بر۷۲ فقره از طرح های سال ۷۷ است که به شیوه های طبقه بندی و تصادفی سیستماتیک از سطح شهرستانهای این استان برگزیده شده اند نتایج حاصله نشان میدهندن اهداف طرح های طوبی دراستان لرستان نسبتا محقق شده اند. بطوریکه میانگین درآمد و اشتغال درمقاطع زمانی قبل و بعد از اجرای طرح های طوبی با یکدیگر تفاوت داشته و این تفاوت ها درسطح ۹۹ درصد معنادار بوده اند.