سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سعید میرزامحمدی – استادیار دانشگاه، تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد جدیدی اردکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

سوخت ارزان با یارانهی زیاد که سالهای سال در اختیار مصرفکنندگان در بخشحمل و نقل قرار دارد،از جمله عوامل تاثیرگذار بر ترافیکو آلودگی هوای شهرها، بهویژه شهر پرجمعیتی مانند تهران است. باتوجه به طرح تحول اقتصادی که حذف یارانههای انرژی را نیز در دستور کار دارد، در تحقیق حاضر اثرات ناشی از افزایش قیمت بنزین طی دوسناریوی گوناگون بر ترافیکو متغیرهای مربوطه بررسی میگردد.بدین صورت که ابتدا یکمدل پویاییهای سیستم برمبنای متغیرهای دخیل در بحث ترافیکو حمل و نقل مسافر درونشهری ایجاد میشود، سپسقیمت نهایی بنزین در سال ۹۳ که سال پایانی طرح هدفمندیمیباشد، براساس روند قیمت جهانی نفت پیشبینی شده، آنگاه برطبق این دوسناریو، قیمت بنزین به طور سالانه به سمت قیمت نهایی در سال ۹۳ افزایشداده میشود و تاثیرات آن بر مدل بررسی میگردد. نتایجشبیه سازی نشان از کاهش کوتاهمدت در حجم ترافیکبهواسطهی افزایشقیمت حامل بنزین دارد که به- سبب روند افزایشی تقاضا و تولید خودرو، ترافیکخیلی زود به حالت اول باز میگردد