سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

امیرفرهنگ احمدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

نام و نشان تجاری میتواند به عنوان یک ابزاربازاریابی دفاعی برای حفظ مشتریان فعلی عمل کند همانطوری که می تواند به عنوان ابزار بازاریابی تهاجمی برای بدست آوردن مشتریان جدید عمل نماید اما سوال اساسی که دراین زمینه مطرح می شود این است که چه عواملی از نام و نشان تجاری درتوصیه های دهان به دهان تاث یر گذار می باشند؟ که دراین مقاله سعی براین است نقش یک مولفه مهم و کلیدی از نام و نشان تجاری یعنی اعتبار مورد بررسی قرارگیرد پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی پیمایشی می باشد جامعه آماری دراین تحقیق کلیه مشتریان بانکهای خصوصی درشهررامسر می باشد نمونه آماری این مطالعه شامل ۳۸۱ نفر است که برای محاسبه آن جدول مورگان مورد استفاده قرارگرفته است روش نمونه گیری تصادفی ساده است به منظور جمع اوری داده ها برای تجزیه و تحلیل ازپرسشنامه ۵درجه ای طیف لیکرت استفاده گردیده است جهت آزمون فرضیههای تحقیق و بدست آوردن نتایج ازنرم افزار لیزرل و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است