سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غزاله وفایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمد لطف الهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمدمهدی طهرانی – موسسه تحقیقات خاک و آب مشکین دشت
علی خانمیرزایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

به منظور بررسی اثراتاصلی و متقابل فسفر و تراکم بذر برغلظت اسیدفیتیک دانه گندم آزمایشی در سال زراعی ۸۹-۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برروی گندم پاییزه رقم پیشتاز درماهدشت به اجرا درآمد آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار بود فاکتورهای شامل سه سطح فسفر p=2 و p1=100 , p0=0 کیلوگرم در هکتار ازمنبع سوپرفسفات تریپل و تراکم بذر d1=180 و d2=210 کیلوگرم درهکتار بود بدین منظور تاثیر فسفر تراکم و رقم بذر برروی درصد فسفر دانه و غلظت اسید فیتیک مورد ارزیابی قرارگرفت نتایج نشان داد با مصرف ۲۰۰ کیلوگرم درهکتار فسفر غلظت این عنصر دردانه از ۰/۲۶ درصددر P0 به ۰/۳۲ درصددر P2 رسید که ۲۳/۰۷ درصد افزایش نشان داد با افزایش غلظت فسفردر دانه غلظت اسید فیتیک PA نیز افزایش یافت. بطوریکه غلظت PA از ۳/۷۷ برکیلوگرم در سطح P0 به ۵/۶۶ گرم برکیلوگرم در سطح P2 رسید که ۵۰/۱ درصد افزایش نشان داد اثرات اصلی تراکم بذر برغلظت PA و درصد فسفر دانه نشان داد که با مصرف ۲۱۰ کیلوگرم درهکتار بذر به ترتیب غلظت PA و درصد فسفر دانه برابر ۴/۴ گرم برکیلوگرم و ۰/۳۰۴ درصد بود که نسبت به ۱۸۰ کیلوگرم درهکتار بذر افزایش نشان داد اثرات متقابل فسفر و تراکم بذر در سطح ۵ درصد معنی دار شد