سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید شاملو – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیده مریم موسوی فرد – دانشجوی دکتری عمران – آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی حقیقی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این مقاله به منظور تعیین شرایط مناسب جهت پیادهسازی روشهای نشتیابی بر پایه مدلسازی جریان گذرا، به تحقیق در خصوص اثر مدت زمان بستن شیر در شرایط جریان آرام و آشفته با عدد رینولدز پایین و اثرات ناماندگاری افت اصطکاک پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد که با استفاده از اعداد رینولدز پایینتر و مدت زمانهای طولانیتر بستن شیر میتوان به نتایج مناسبی در روند نشتیابی رسید. بدین ترتیب علاوه بر آن که میتوان اعتمادپذیری نتایج را تا حد قابل قبولی ارتقاء داد، از خسارتهای ناشی از نوسانات شدید که در نتیجه جریانات گذرای سریع ایجاد میشود، دوری جست