سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهروز حسنی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شاهرود
علی مجد – دانشجوی دکتری عمران دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در بررسی و تحلیل شبکه های لوله در حالت جریان غیرماندگار با توجه به تغییرات سریع سرعت سیال اعمال ضریب اصطکاک از اهمیت خاصی برخوردار می باشد دراین مقاله مدلهای مختلف محاسبه اصطکاک غیرماندگار را بیان و روش خطوط مشخصه که برای حل آن به کار گرفته می شود اشاره خواهد شد در ادامه براساس روابط و معادلات بیان شده به بررسی یک مثال پرداخته می شود مقایسه نتایج حاصل از مدل عددی حاضر با نتایج ازمایشگاهی موجود نشان دهنده لزوم اعمال مدلهای اصطکاک غیر ماندگار جهت تحلیل دقیق تر جریانهای غیر ماندگار در شبکه لوله ها می باشد.