سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم حاجی بابائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا
رضا ضرغامی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کرج
سیدرحمان حسن پوراونجی –

چکیده:

به منظور بررسی اثرات هورمون رشد اسید جیبرلیک درشرایط تنش خشکی برویژگیهای جوانه زنی بذرگیاه گندم آزمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در۴تکرار درسال ۱۳۹۰ انجام شد این پژوهش شامل عامل اسید جیبرلیک درسه سطح صفرو۵۰و۱۰۰ میلی گرم درلیتر و عامل تنش اسمزی در۵ سطح ۰و۳-و۶-و۹-و۱۲- بار با استفاده ازمحلول پلی اتیلن گلایکول ۶۰۰۰ مورد بررسی قرارگرفت رقممورد بررسی دراین آزمایش رقم پیشتاز بود نتایج تجزیه واریانس صفات درشرایط تنش اسمزی نشان داد که تعداد ریشه چه طول ساقه چه و طول ریشچه درسطح احتمال ۱درصد ودرصدجوانه زنی درسطح احتمال ۵ درصد معنی دار بود تجزیه واریانس صفات درغلظت های مختلف اسید جیبرلیک نشان داد که درتمامی صفات بجز تعداد ریشه چه ودرصدجوانه زنی درسطح احتمال یک درصد معنی دار بود نتایج تجزیه واریانس اثرمتقابل بین اسید جیبرلیک و تنش اسمزی درتمامی صفات بجز تعداد ریشه چه و درصد جوانه زنی درسطح احتمال یک درصد معنی دار گردید.