سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مانا ممبینی – کارشناسی ارشد مهندسیکشاورزی باغبانی
عبدالرسول ذاکرین –
ابوالقاسم حسن پور –
حسن شیرزادی –

چکیده:

گوجه فرنگیLycopersicon esculentum یکی ازمهمترین سبزیهای میوه ای مشهور دنیا است که بخاطر ارزش غذایی بالا ازنظر سطح زیرکشت و مصرف مقام دوم را بعدازسیب زمینی دارامی باشد پرایمینگ بذر تکنیکی است که به واسطه آن بذورپیش ازقرارگرفتن دربستر خود ومواجهه با شرایط اکولوژیکی محیط به لحاظ فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی آمادگی جوانه زنی را به دست می آورند دراین تحقیق به منظور بررسی اثرات اسموپرایمینگ برسه رقم بذرگوجه فرنگی به نامهای کل جی ، پریمو وانا ازمحلوهای پلی اتیلن گلایکل درسه غلظت استفاده شد پیش تیمار نمونه ها دردمای ۲۰درجه به مدت ۲۴ و۴۸و۷۲ ساعت انجام شد نتایج نشان داد که درشرایط این آزمایش تیمارهای PEG%30,48h PEG%10,72h یبشترین سرعت جوانه زنی را دررقم KLG داشت و پس ازآن تیمار PEG%30 , 48h قرار داشت تیمارPEG%30, 48h دارای بیشترین یکنواختی رشد نشا دررقم KLG بود تیمار PEG%10 , 72h بیشترین سرعت جوانه زنی را دررقم پریمو داشت و پس از آن تیمار PEG%30 48h سرعت بیشتری داشت