سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود صحرایی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
اباذر قنبری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
هوشنگ لطف الهیان – موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی اثرات استفاده از پودر بقایای کشتارگاه طیور شهرستان اردبیل در جیره غذایی بر عملکرد و شاخص کارآیی تولید انجام شد. بدین منظور از ۱۲۰ قطعه جوجه گوشتی (مخلوط نر و ماده) سویه راس ۳۰۸ در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تیمار ۳ تکرار بر رویبستر استفاده بعمل آمد. تیمار ها شامل جیره شاهد(صفر درصد)، ۳ ، ۶ و ۹ درصد پودر بقایای کشتارگاه طیور اردبیل بود که به مدت ۵ هفته ( ۱۱ تا۴۶ روزگی) استفاده شد. جیره از لحاظ انرژی متابولیسمی و پروتئین خام یکسان بودند. مصرف خوراک جوجه ها در دوره های مختلف پرورش تحت تاثیر جیره های آزمایشی قرار نگرفت. همچنین افزایش وزن مرحله پایانی، کل دوره، درصد تلفات دوره های مختلف پرورش و وزن پایانآزمایش( ۴۶ روزگی) جوجه های تغذیه شده با جیره های مختلف اختلاف معنی داری نداشتند. ولی ضریب تبدیل غذایی در مراحل مختلف و کلدوره، درجیره ۹درصد بیشتر از سایرین بود. افزایش وزن مرحله رشد و وزن پایان مرحله رشد در جیره ۳ درصد از نظر آماری بیشتر از جیره ۹درصد بود. شاخص کارآیی تولید کل دوره در جیره ۹ درصد از لحاظ آماری کمتر از سایرین بود. نتایج این تحقیق نشان داد که در شرایط آزمایشحاصر از سطح ۶ درصد پودر بقایای کشتارگاه طیور می توان بدون هر گونه اثرات منفی بر عملکرد و شاخص کارآیی تولید در جیره جوجه هایگوشتی استفاده نمود.