سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

کاوه جعفری خورشیدی – استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی و
امیرارسلان امامقی – کارشناس ارشد علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
فاطمه عسکریان – استادیار گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

چکیده:

در این آزمایش اثر مقادیر مختلف پروبیوتیک های Yeasture (شامل ۰/۱، ۰/۲ و ۰/۳ کیلوگرم در تن) ، بلوگاتس l (شامل ۵×۱۰(۹), ۲×۱۰(۹)CFU/gfood و (۹×۱۰(۹) و بلوگاتس ll (شامل ۵×۱۰(۹),۲×۱۰(۹)CFU/gfood و(۹×۱۰(۹) و مخلوطی از مقدار متوسط هر یک از آنها و جیره شاهد (فاقد پروبیوتیک)، در قالب ۱۱ تیمار ازمایشی به مدت ۶۹۰ روز تغذیه شدند و اثرات آنها بر میزان رشد و بازماندگی ۳۳۰۰ لاروماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (با میانگین وزنی ۰/۰۰۵±۰/۳۷ گرم و طول کل ۰/۲۷۸±۳/۱ سانتی متر) مورد بررسی قرار گرفت. در طی دوره آزمایش، عملیات زیست سنجی هر ۷ روز یکبار انجام شد و شاخص های رشد مشتمل بر طول کل، ضریب تبدیل غذایی، ضریب رشد ویژه، ضریب چاقی و درصد بقاء براساس استاندارد تعیین گردید. نتایج حاصل از این نشان داد که بالاترین میزان شاخص های رشد شامل وزن، ضریب رشد ویژه و ضریب چاقی و بهترین ضریب تبدیل غذایی، در تیمار تغذیه شده با بیشترین مقدار بلوگاتکس ll بوده و دارای تفاوت معنی داری با سایر تیمارها بوده است (p<0/05). تیمارهای تغذیه شده با پروبیوتیک از میزان وزن و ضریب رشد ویژه بالا و ضریب تبدیل غذایی کمتری نسبت به تیمار شاهد برخوردار بودند. بررسی های آماری حاکی از عدم وجود اختلاف معنی دار (p<0/05) در طول کل، درصد بقاء و شاخص وضعیت (CF) بین تیمارها می باشد.