سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهزاد ثانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تهران، ا
حسین علی آبادی فراهانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، باشگاه پژوهشگران جوان، تهران، ایر
کسری معروفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، باشگاه پژوهشگران جوان، تهران، ایر

چکیده:

به منظور بررسی اثر زمانهای مختلف هیدروپرایمینگ بر روی کیفیت گیاهچه های تولید شده در هنگام جوانه زنی در گیاه دارویی ریحان، آزمایشی در تابستان ۱۳۹۰ به صورت طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه کشاورزی دانشگاه آزاد ۶ و ۱۲ ساعت) از طریق ، اسلامی واحد شهر قدس اجرا گردید. تیمار بررسی شده شامل زمان های مختلف هیدروپرایمینگ ( ۰ قرار دادن بذور در معرض آب مقطر بود. نتایج نشان داد که اثر هیدروپرایمینگ بر بنیه گیاهچه، درصد جوانه زنی، وزن خشک ۱)، درصد جوانه / گیاهچه در سطح ۵ درصد معنی دار گردید. مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین میزان بنیه گیاهچه ( ۲۱ ۰ گرم) از هیدروپرایمینگ به مدت ۱۲ ساعت به دست آمد (جدول- ۱). نتایج نهایی / ۸۶ %) و وزن خشک گیاهچه ( ۰۱۴ / زنی( ۶ این آزمایش حاکی از آن بود که هیدروپرایمینگ علاوه بر افزایش درصد جوانه زنی سبب بهبود کیفیت گیاهچه های تولید شده در ریحان گردیده است. با توجه به اینکه بذور گیاهان داروئی در ایران اکثراً به صورت غیر اصلاحی می باشند، بنابراین می توان در زراعت با استفاده از هیدروپرایمینگ به یک عملکرد قابل قبول دست یافت به شرط آنکه کشاورزان بتوانند به تکنولوژی کاشت بذور پرایمینگ شده در سطح وسیع بوسیله ماشین آلات کشاورزی دست پیدا کنند.