سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی مهرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آ
امیر داور فروزنده شهرکی – استادیاران گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
اکبر پیرستانی – استادیاران گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
غلامرضا قلمکاری – استادیاران گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

تحقیقات در طی سال های اخیر نشان داده اند که ارتباط زی ادی بین سوء تغذیه و سیستم ایمنی بدن دام وجود دارد که به دلیل کاهش لنفوسیت ها، شرایط را برای پذیرش دام ها به بیماری فراهم می کند . در این زمان سلنیوم با تحریک سیستم ایمنی بدن میزبان، موجب بالا رفتن مقاومت بدن میزبان نسبت به عوامل بیماری زا می شود با توجه به نقش مهم سلنیوم در تحریک سیستم ایمنی، در نتیجه تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرات استفاده از مخمر سلنیوم بر برخی فراسنجه های بیوشیمیایی سرم خون (آنتی اکسیدان، پروتئین کل، آلبومین، گلبولین، اوره، گلوکز ) در گاوهای شیری صورت گرفت . بدین منظور ۴۰ راس گاو چند شکم زایش نژاد هلشتاین از ۳ هفته قبل از زایمان در قالب یک طرح کاملاً تصادفی به دو گروه ۲۰ تایی تقسیم شدند: گروه اول (شاهد) با جیره فاقد مکمل مخمر سلنیوم و گروه دوم (تیمار) با جیره ی حاوی ۳۰۰ میلی گرم مخمر سلنیوم در هر کیلوگرم جیره در روز به ازای هر رأس گاو تغذیه شدند. بعد از زایمان هر گروه ۲۰ تایی به دو گروه ۱۰ تایی تقسیم شدند که یک گروه مخمر سلنیوم را تا هفته چهارم شیردهی دریافت می کرد و گروه دیگر از جیره فاقد سلنیوم تغذیه می شدند . نتایج آزمایش نشان داد که افزودن مکمل مخمر سلنیوم به جیره بر روی افزایش آنتی اکسید ان سرم خون در روز گوساله زایی و هفته چهارم بعد از زایمان در گاوهایی که سلنیوم دریافت کرده بودند و در هفته هشتم بعد از زایمان فقط در گاوهایی که قبل از زایمان سلنیوم دریافت کرده بودند نسبت به گروه شاهد تأثیر معنی داری داشت (۰/۰۵>P) همچنین گاوهایی که مکمل مخمر سلنیوم را فقط قبل از زایمان دریافت کرده اند نسبت به گاوهایی که مخمر سلنیوم را فقط بعد از زایمان دریافت کرده اند و گاوهایی که مکمل مخمر سلنیوم دریافت نکرده اند از نظر اوره در هفته چهارم بعد از زایمان در سطح بالاتری قرار داشتند (۰/۰۵>P). ولی بررسی نتایج مقایسه میانگین ها بر پروتئین کل، آلبومین، گلبولین و گلوکز سرم خون در طی دوره های مختلف آزمایشی نشان داد که اختلاف معنی داری بین گروههای دریافت کننده مکمل مخمر سلنیوم و گروههایی که مکمل مخمر سلنیوم دریافت نکرده اند از نظر پروتئین کل، آلبومین و گلبولین وجود ندارد (۰/۰۵>P). براساس نتایج حاصل از این تحقیق این چنین می توان اظهار داشت که استفاده از مخمر سلنیوم فقط در دوره قبل از زایمان تاثیر بیشتری بر افزایش میزان آنتی اکسیدانی خون در گاوهای شیری دارد.