سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پگاه بلوغی – دانشجوی رشته علوم دامی
هوشنگ لطف الهیان – اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
محمدحسین شهیر – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
ابوالفضل عباسی –

چکیده:

به منظور بررسی اثرات استفاده از پسمانده های سبزی خشک شده برعملکرد جوجه های گوشتی آزمایشی درقالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار جیره های غذایی حاوی سطوح ۶ ) ۴/۵۳۱/۵۰ درصد پسمانده سبزی خشک شده درکیلوگرم جیره و ۵ تکرار در ۲۵ واحد آزمایشی با تعداد جوجه نامساوی درهر واحد ۲۰ یا ۲۵ قطعه جوجه جمعا برروی ۵۲۵ قطعه جوجه به مدت ۴۲ روز انجام شد درطول مدت آزمایش میانگین افزایش وزن خوراک مصرفی ضریب تبدیل غذایی و درصد تلفات درهفته ها و دوره های مختلف آغازی رشدی پایانی و نیز کل دوره مورد بررسی قرار گرفت نتایج ازمایش نشان داد که درکل دوره جوجه های گوشتی که از جیره های غذایی حاوی ۱/۵ درصد پسمانده سبزی خشک شده در کیلوگرم جیره استفاده کرده بودند دارای بهترین عملکرد و جوجه های گوشتی که از جیره های غذایی حاوی ۶ درصدپسمانده سبزی خشک شده استفاده نموده بودند دارای بدترین عملکرد بودند. آثار صدمه به بافت کبد درنتیجه مصرف سطوح بالاتر پسمانده سبزی خشک شده قابل مشاهده بود.