سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

یاشار آزادوطن – گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
علی نوبخت –
یوسف مهمان نواز –

چکیده:

پژوهشی به منظور تأثیر سطوح مختلف پونه و کاهش پروتئین خام جیره مرغ‌های تخمگذار بر روی شاخص‌های تخمگذاری انجام شد. در این آزمایش تعداد ۳۲۴ قطعه مرغ تخمگذار تجاری سویه‌ی های-لاین (W-36) در قالب آزمایش فاکتوریل ۳×۳، در قالب طرح کاملاً تصادفی، شامل سطوح (صفر، ۱۰ و۲۰ درصد پروتئین کمتر از توصیه‌های مواد مغذی NRC) و (صفر،۱ و ۲ درصدی از گیاه دارویی پونه) مورد آزمایش قرار گرفتند. میانگین درصد تولید، تولید توده‌ای، خوراک مصرفی تیمار حاوی صفر درصد پونه و پروتئین در سطح NRC بترتیب با ۵۷/۷۴، ۲۴/۴۵ و ۷۶/۱۰۶ درصد بیشترین و تیمار حاوی ۲ درصد پونه و پروتئین ۲۰ درصد کمتر از سطح NRC کمترین مقادیر را دارا بودند که اختلاف بین آنها از نظر آماری معنی دار بود(۰۵/۰ >P). تیمار ۱ بهترین ضریب تبدیل غذایی را دارا بود که از نظر آماری تفاوت معنی داری با سایر تیمارهای آزمایشی داشت (۰۵/۰ >P).