سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی نوبخت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
احمد قبولی –

چکیده:

آزمایشی به منظور ارزیابی اثرات استفاده از سطوح مختلف چربی های حیوانی بر عملکرد و صفات تخم مرغ در مرغ های تخم گذار انجام گردید. در این آزمایش تعداد ۲۸۸ قطعه مرغ تخم گذار تجاری سوی هی های- لاین ( W36 ) در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۸ تیمار و ۳ تکرار(با ۱۲ قطعه مرغ در هر تکرار) از سن ۵۰ تا ۶۲ هفتگی مورد آزمایش قرار گرفتند. گروه های آزمایشی شامل ۱) شاهد (بدون استفاده ازچربی)، ۲) حاوی ۴ درصد پیه گاوی، ۳) حاوی ۴ درصد دمبه گوسفندی، ۴) حاوی ۴ درصد چربی طیور، ۵) حاوی ۲ درصد پیه گاوی + ۲ درصد دمبه گوسفندی، ۶) حاوی ۲ درصد پیه گاوی + ۲ درصد چربی طیور، ۷) حاوی ۲ درصد دمبه گوسفندی + ۲ درصد چربی طیور ، ۸)حاوی ۳۳ / ۱ درصد پیه گاوی + ۳۳ / ۱ دمبه گوسفندی + ۳۳ / ۱ درصد چربی طیور بودند. نتایج حاصله از آزمایش نشان داد که استفاد ه ازسطوح مختلف چربی های حیوانی دارای اثرات معن یداری بر عملکرد و صفات تخ ممرغ می باشد ( ۰۵ / P<0 ). بر این اساس بالاترین وزن تخممرغ ( ۳۲ / ۵۷ گرم)، بیشترین مقدار تولید توده ای ( ۵۶ / ۳۸ گرم) و بهترین ضریب تبدیل غذایی ( ۵۴ / ۲) در گروه شاهد، بیشترین درصد تولید تخم مرغ ( ۲۴ / ۶۹ ) و بالاترین مقدار خوراک مصرفی ( ۴۵ / ۹۹ گرم) در گروه آزمایشی ۳ بدست آمدند. در رابطه با صفات تخم مرغ بالاترینشاخص زرده ( ۷۲ / ۴۷ ) در گروه آزمایشی ۷، بالاترین شاخص رنگ زرده ( ۲۲ / ۴) و بیشترین وزن هر میلی گرم از پوسته ( ۹۱ میلی گرم برسانتی متر مربع) در گروه آزمایشی ۶، بیشترین مقدار وزن پوسته ( ۱۹ / ۶ گرم) در گروه شاهد و کمترین میزان تر یگلیسرید تخم مرغ ( ۳/ ۱۳۲۷میلی گرم بر دسی لیتر) در گروه آزمایشی ۳ مشاهده گردیدند