سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد قلی پورنوذری – کارشناسی ارشد علوم دامی
مهرداد ایرانی – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
باقر سیدعلیپور –
وحید رضایی پور – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

به منظور بررسی اثرات استفاده ازسطوح مختلف پودرسماق درخوراک برفراسنجه های خونی جوجه های گوشتی ازمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی به مدت ۳۵روز روی ۳۰۰ قطعه جوجه گوشتی نژاد راس ۳۰۸ انجام شد جیره های آزمایشی برای سه دوره پروش اغازین رشد وپایانی با استفاده از پودرسماق درپنج تیمار به ترتیب شامل صفرو۰٫۵و۱و۱٫۵و۲ درصد درجیره غذایی بود همه تیمارها با چهارتکرار و در۲۰ واحد آزمایشی ۱۵ قطعه درهرواحد انجام شد فراسنجه های خونی شامل گلوکز کلسترول تری گلیسیرید درسن ۴۰روزگی مورد بررسیقرارگرفت نتایج تحلیل آماری داده های اماری به دست آمده نشان داد که پودرسماق درپایان دوره آزمایش تاثیر معنی دار یروی میزان گلوکز کلسترول تری گلیسیرید نداشته است. همچنین سطوح مختلف پودرسماق برمیزان مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی نیز اختلاف معنی داری نشان نداد.