سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

الهه شفیعی علویجه – دانشجوی کارشناسی ارشدحشره ‌شناسی – دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمر
بهزاد حبیب پور – دانش کارشناسی ارشد حشره شناس کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز – استادی
سعید محمرمی پور – دانشجویان گروه حشره شناسایی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران
آرش راسخ – استادیار گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

موریانه Microcerotermes diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae) زیان‌آور تریبون به موریانه در استان خوزستان می‌باشد که به درختان، گیاهان زراعی و همچنین مصنوعات چوبی در ساختمان خسارت می‌زند . استفاده از مواد سازگار با محیط زیست با پتانسیل کاربرد در برنامه مدیریت تلفیقی آفات مثل اسانس ها و گزاره‌های گیاهی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در این تحقیق سمیت تماسی و گوارشی اسانس اکالیپتوس در آزمون انتخابی و آزمون حفاظت چوب روی موریانه M. diversus مورد بررسی قرار گرفت. حدود غلظتی اسانس کالیپتوس استفاده شده در روش انتخابی ۳/۰ تا ۶/۱ % (وزنی: حجمی) و در روش چوب تیمار شده ۷/۰ تا ۲% بود. نتایج نشان که اسانس اکالیپتوس در غلظت‌های به کار برده شده در روش انتخابی به عنوان دور کنند علیه موریانه هدف عمل کرد. همچنین در غلظت‌های بالاتر از ۷/۰ % علاوه‌بر خاصیت دروغ کنندگی و افزایش مرگ‌ومیر موریانه ها، کاهش تغذیه در قسمت تیمار شده مشاهده شد. در آزمون چوب تیمار شده نیست غلظت‌های به کار برده شده منجر به مرگ و میر موریانه حال شدند درحالی‌که افزایش غلظت باعث بالا رفتن میزان مرگ‌ومیر شد ، میزان تغذیه موریانه هااز چوب تیمار شده را کاهش داد . با توجه به این نتایج می‌توان اسانس اکالیپتوس را به عنوان یک موریانه کش مؤثر به عاملی جهت حفاظت چوب و پیشنهاد کرد.