سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهرداد قنبری – کارشناس ارشد مهندس کشاورزی (زراعت)و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه
محمد نصری – دانشیار مهندسی کشاورزی (زراعت).

چکیده:

این تحقیق در راستای ارزیابی تأثیر کود بیولوژیک ازتوباکتر و کود اوره بر عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای اسپیدفید صورت گرفته است. تحقیق به صورت مزرعه ای، در سال ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی ورامین به صورت آزمایش اسپیلت پلات در زمان با سه تکرار به اجرا در آمد. فاکتورهای این آزمایش شامل فاکتور کود نیتروژن به شکل ۷۵ و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار و فاکتور کود بیولوژیک ازتوباکتر در سطوح کاربرد و عدم کاربرد آن ،۵۰ ، اوره در سطوح ۲۵ داشت ولیکن تاثیر (p< بودند. نتایج نشان داد که ازتوباکتر، بر ارتفاع ساقه، وزن خشک و میزان نیتروژن تأثیر معنی داری ( ۰٫۰۱ معنی داری بر روی قطر ساقه و میزان کلروفیل گیاه نداشت. اثرات متقابل کود اوره و ازتوباکتر، ازتوباکتر و چین و همچنین اثر متقابل کود اوره، چین و ازتوباکتر بر میزان نیتروژن در سطح احتمال ۱% معنی دار شد و بر روی سایر صفات تأثیر معنی داری نداشت. مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته، بالاترین عملکرد وزن خشک و بالاترین میزان نیتروژن مربوط به تیمار ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار کود اوره و کاربرد ازتوباکتر حاصل شد. تیمار های ۵۰ و ۷۵ کیلو گرم در هکتار کود اوره بر عملکرد وزن خشک اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشتند.