سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدالحسین ابوطالبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه باغبانی
حامد حسنزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه باغبانی

چکیده:

به منظور بررسی اثرات ارتفاع محل پیوند، تعداد پیوندک و زمان قطع پایه بر درصد گیرایی و رشد رویشی پیوندک در سه رقم کنار هندی (Ziziphus mauritiana) ، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا شد. فاکتورها عبارت بودند از: ارتفاع محل پیوند از طوقه ( ۲۰ و ۳۰ سانتی متر)، تعداد پیوندک ( ۲ یا ۳ پیوندک به ترتیب با زاویه ۱۸۰ و ۱۲۰ درجه)، زمان قطع پایه (بلافاصله یا ۳۰ روز پس از پیوند) و رقم کنار هندی (ارقام IX ،XI و XX ). جهت تولید پایه، بذور کنار وحشی در کیسه های پلاستیکی حاوی خاک سبک کشت شد و پس از احراز شرایط، عملیات پیوند به روش شکمی واژگون با توجه به فاکتورهای مورد بررسی، انجام شد. در پایان صفات درصد گیرایی پیوند و میزان رشد پیوندک به فواصل زمانی معین ارزیابی شد. براساس نتایج، قطع پایه بلافاصله پس از پیوند تأثیر بسزایی بر درصد گیرایی و طول پیوندک داشت. تعداد پیوندک تأثیری بر صفات درصد گیرایی و طول پیوندک نداشت. ارتفاع ۳۰ سانتیمتری محل پیوند از طوقه باعث افزایش طول پیوندک نسبت به ارتفاع ۲۰ سانتی متر گردید.