سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا کرمی – اعضا هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
رضا سیاه منصور –

چکیده:

تغییر نگرش نسبت به نقش عامل انسانی مشارکت و توانمندسازی او درراه نیل به توسعه پایدار و همچنین وجود مشکلات و مسائلی درعرصه های منابع طبیعی کشور موجب ارایه الگوهای جدید مدیریت علمی درمقابل شیوه بهره برداری سنتی دراین عرصه ها شد یکی ازاین سیاست ها واگذاری طرح های مرتعداری به بهره برداران این گونه عرصه هاست موضوع مقاله حاضر بررسی اثرات اجتماعی اقتصادی طرح های مذکور دراستان لرستان است روش تحقیق این بررسی روشی پیمایشی است که برمبنای آن با استفاده از شیوه نمونه گیری طبقه بندی و متناسب ۳۲ فقره از طرح های مرتعدادری واگذار شده از سال ۸۳ و همچنین ۳۲ مورد از مراتع واگذار نشده بعنوان شاهد انتخاب گردید براساس نتایج حاصله بین نوع منطقه یعنی طرح های مرتعداری واگذار شده و مراتع شاهد با رعایت ظرفیت چرایی میزان مشارکت میزان بکارگیری دانش بومی و میزان مشکلات و تنگناها با احتمال ۹۹ درصد تفاوت وجود دارد