سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن فیضی – دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی
پرویز رضوانی مقدم – استاد گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی
حمید برکی – دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی

چکیده:

بهمنظور تاثیر آبیاری با فاضلابهای خانگی تصفیه شده و زمانهای مختلف برداشت بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه ارزن علوفه ای نوتریفید همچنین تعیین پیامدهای سو بهداشتی احتمالی ازمایش اسپلیت پلات با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه نمونه استان قدس رضوی مشهد به اجرا درآمد تیمارهای ازمایش نسبتهای مختلف آب فاضلاب و آب چاه شامل ۰، ۲۵، ۵۰ و ۷۵ و ۱۰۰ د رصد آب فاضلاب شهری بود و فاکتور فرعی شامل سه تاریخ برداشت علوفه بود. نتایج نشانداد که عملکرد علوفه تر و عملکرد ماده خشک ارزن علوفه ای تحت تاثیر تیمار فاضلاب قرارگرفت و از نظر اماری افزایش معنی داری نشان داد تاثیر تاریخ برداشت نیز بر عملکرد علوفه تر و خشک معنی دار بود درصد ماده خشک علوفه تحت تاثیر تیمار فاضلاب قرار گرفت ولی تاریخ برداشت تاثیری بر آن نداشت درصد و عملکرد پروتئین علوفه آبیاری شده با آب فاضلاب ۷۵% آب فاضلاب بیش از سایر تیمارها بود. همچنین مشخص گردید آبیاری با آب فاضلاب تصفیه شده در شرایط این ازمایش اثار سوئی از لحاظ بهداشتی و الودگی عناصر سنگین سرب و کادمیم بر خاک و گیاه نداشت.