سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زین العابدین نوروزی – دانشجویکارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی
کامران رهنما – دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی
حجت اله ربانی نسب – استادیار بیماری شناسی گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
میثم تقی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی

چکیده:

بررسی موجودات خاکزی و برهمکنش روابط همزیستی مفید بین اجزای بوم نظام در زنجیره های غذایی و چرخه های حیاتی یکی ا زمباحث نوین کشاورزی پایدار در مدیریت منابع خاک است به منظور بررسی اثرات سه گونه تریکودرماT. longibraciatum6T.varide6Trichoderma.crassum بررشد و نمو گیاه خربزه در آزمایشی در گلخانه ی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال ۱۳۹۰ بصورت طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار و بصورت گلدانی صورت گرفت نتایج این آزمایش نشان داد که بیشترین تاثیر برافزایش وزن اندامهای هوایی گیاه در بین تیمارهای سوسپانسیون تیمار T.varide, T.longibraciatum با ۳۹/۸ از نظر آماری P<0/05 بیشترین اثر در افزیاش وزن تر اندامهای هوای گیاه را داشته و در بین تیمارهای پودر بدست آمده از فریزدرایر تیمار T.varide،T.longibraciatum, T.crassum با ۵۳ درصد P<0/05 بیشترین تاثیر برافزایش وزن تر اندامهای هوایی گیاه داشته است. مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون LSD در سطح ۵ درصد تفاوت معنی داری را در بین تیمارها مختلف بروزن تر گیاه نشان داد