سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زین العابدین نوروزی – گروه گیاه پزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
کامران رهنما –
میثم تقی نسب –
حجت اله ربانی نسب – موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی بجنورد خراسان شمالی

چکیده:

پوسیدگی طوقه خربزه ناشی از Fusarium oxysporum f.sp melonis یکی از بیماریهای مهم این گیاه محسوب می شود دراین تحقیق اثرات ۱۳۰ ایزوله باکتری جداشده از ریشه خربزه به روش کشت متقابل روی محیط PDA-NA بررسی شد که از میان ۴ ایزوله بیشترین اثر بازدارندگی علیه Fusarium oxysporum f.sp melonis را داشتند انتخاب گردید براساس آزمایشات بیوشیمیایی این ۴ ایزوله در جنس Bacillus قرا ردارند تاثیر ترکیبات خارج سلولی قابل نفوذ در آگار ترکیبات فرار گازی و کشت متقابل مورد بررسی قرارگرفت در مورد ترکیبات خارج سلولی قابل نفوذ در آگار تمام ایزوله ها مانع از رشد پرگنه بیماری گر شدند و ۱۰۰ درصد مانع از رشد شدند.