سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهره ممبینی – سرپرست واحد بهداشت شرکت پتروشیمی
مهدی سلیمانی – شیمیست آزمایشگاه صنعتی شرکت پتروشیمی ، مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیای

چکیده:

مقدمه و هدف :یکی از مهمترین مشکلات صنایع آلودگی صوتی می باشد که می تواند باعث بروز افت شنوایی و بسیاری مشکلات دیگر شود و این مطالعه به منظور بررسی میزان آلودگی صوتی در محیط کار و افت شنوایی ناشی از مواجهه با صدا در واحدهای بهره برداری شرکت پتروشیمی انجام شد. مواد و روش کار : در این مطالعه توصیفی – تحلیلی که در دی ماه ۱۳۸۸ بر روی تعداد ۶۷۵ نفر از کارگران واحدهای بهره برداری شرکت پتروشیمی صورت گرفت اندازه گیری و ارزیابی صدا در واحدهای مختلف بر اساس استاندارد کمیته ملی بهداشت حرفه ای بر گرفته از (ACGIH) با استفاده از دستگاه صدا سنج مدل CASELLA-CEL450 در شبکه A انجام شد .و جهت بررسی مواجهه فردی با صدا تست دوزیمتری جهت ۱۵ نفر کارگرانی که بیشتر از بقیه در معرض صدا قرار داشتند صورت گرفتو نیز ارزیابی شنوایی افراد با استفاده از دستگاه ادیومتر انجام شد و پس از جمع آوری داده ها ، آنالیز آماری توسط نرم افزار (نسخه ۱۴SPSS ( صورت گرفت و P< 0.05 معنی دار تلقی گردید. نتایج :نتایج اندازه گیری ترتز فشار صوت در واحد های بهره برداری شرکت نشان داد که از ۴۲۰۴ ایستگاه اندازه گیری شده ۲۷۱۳ ایستگاه (۲۳/۴۴درصد)بیشتر از حد مجاز و ۱۳۰۳ ایستگاه ( ۵۵/۳۴درصد) در ناحیه خطر (دسی بل ۸۵SPL< < 65) و ۱۸۸ ایستگاه (۱۹/۲۱ درصد) کمتر از حد مجاز بودند.همچنین تنتایج ادیو متری نشان داد بیشترین افت شنوایی مربوط به محدوده سنی ۶۰-۵۱ سال و ۷۰-۶۱ سال با سابقه کاری ۳۰-۲۶ سال بود .با توجه به آنالیز آماری رابطه معنی داری بین میزان افت شنوایی با سن و سابقه کار وجود دارد. (P<0.05)نتیجه گیری :شیوع بالای آلودگی صوتی و افت شنوایی ناشی از آن در کلیه واحدهای بهره برداری شرکت بر ضرورت اجرای فوری برنامه حفاظت شنوایی تاکید دارد.