سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مصطفی تاتینا – استادیار و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا
شهربانو عریان – استادیار و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

چکیده:

این تحقیق جهت بررسی تاثیر بخش محلول در آب نفت خام بر تجمع PAHs در عضله ماهیان کفشک چپ رخ و کفشک راست رخ در آزمایشگاه پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس انجام شد. دو محلول با دوزهای ۰ppm و ۱۲ppm از نفت خام به روش اندرسن و با استفاده از آب دریا تهیه گردید . سپس ۲۴ عدد از هر گونه ماهی که از ۶ ایستگاه مختلف خلیج فارس صید شده بودند در آزمایشات زیست سنجش بلند مدت (۸ روزه ) به تعداد ۱۲ عدد ماهی در هر یک از غلظت های تهیه شده از نفت خام قرار گرفتند . پس از پایان آزمایش ماهیان جهت تعیین میزان تجمع PAHs در عضله به آزمایشگاه ارسال شدند. اندازه گیری PAHs بوسیله دستگاه کروماتوگراف گازی (GC – FID) انجام شد. نتایج : در کل ۱۶ ترکیب PAHs شناسایی شد. سپس مجموع کل PAHs در هر یک از دوزها بطور جداگانه محاسبه گردید. نتایج حاصله از آنالیز داده ها نشان می دهد که میانگین نجمع در عضله ماهیان کفشک چپ رخ شاهد (دوز ۰ppm) و قرار گرفته در معرض دوز ۱۲ppm از نفت خام به ترتیب برابر با ۲/۵۱ppb +- 929/66 و ۱۳/۵۲ppb +- 3843 می باشد . همچنین میانگین تجمع در عضله ماهیان کفشک راست رخ شاهد (دوز ۰ppm) و قرار گرفته در معرض دوز ۱۲ppm از نفت خام نیز به ترتیب برابر با ۱۱/۷۱ppb +- 1009 و ۱۸/۷۷ppb +- 4272 می باشد . مقایسه میانگین مقادیر بدست آمده از آزمون t-student نشان می دهد که بین دو دوز ۰ppm و ۱۲ppm از نفت خام از نظر میانگین PAHs موجود در بافت عضله این دو گونه ماهی اختلاف معنی دار آماری مشاهده می شود. (۵% > p).