سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهتاب قریب خانی – عضو هیئت علمی و باشگاه جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا
شهربانو عریان – استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

روش : این تحقیق جهت بررسی تاثیر بخش محلول در آب نفت خام بر تجمیع فلزات سنگین وانادیوم ، نیکل ، کادمیوم و سرب در بافت عضله بچه کفال ماهیان خلیج فارس در آزمایشگاه سم شناسی آزیان پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس انجام گرفت. دو محلول با دوزهای ۰ppm و ۱۲ppm از نفت خام به روش اندرسن و با استفاده از آب دریا تهیه گردید. سپس ۱۲۰ عدد ماهی صید شده از ۶ ایستگاه مختلف خلیج فارس ، در آزمایشات زیست سنجش بلند مدت (۸ روزه) به تعداد ۶۰ عدد ماهی در هر یک از غلظت های تهیه شده از نفت خام قرار گرفتند. پس از پایان ازمایش ماهیان به آزمایشگاه ارسال شدند. اندازه گیری غلظت فلزات سنگین بوسیه دستگاه جذب اتمی انجیم گرفت . نتایج نشان می دهد که میانگین میزان تجمع فلزات سنگین وانادیوم ، نیکل ، کادمیوم و سرب در بافت عضله ماهیان قرار گرفته در معرض دوز ۰ppm از نفت خام (ماهیان شاهد) به ترتیب با ۰/۰۲ppm +-0/11 و ۰/۰۲ppm +- 0/26 و ۰/۰۱ppm +-0/01 و ۰/۰۴ppm +- 1/26 می باشد. در ماهیان قرار گرفته در معرض دوز ۱۲ppm از نفت خام نیز میانگین میزان تجمع این فلزات سنگین به ترتیب برابر با ۰/۰۳ppm+-0/22 و ۰/۰۴ppm +-0/49 و ۰/۰۵ppm+-0/11 و ۰/۱۴ppm +-2/11 می باشد. نتایج : نتایج حاصل از آنالیز داده ها با استفاده از آزمون T-test نشاندهنده وجود اختلاف معنی داری آماری (۰/۰۵>p) بین دو دوز نفت خام ( ۰ و ۱۲ppm) از نظر تجمع فلزات سنگین وانادیوم ؛ نیکل ، کادمیوم و سرب میباشد.