سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

اقدس همت زاده – دانش آموخته دانشگاه شهید چمران اهواز
مهناز قندکانلو – کارشناس گیاهان دارویی
سیما عربی – دانش آموخته دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

به منظور بررسی اثرات علف های هرز بر رشد و نمو بذور گیاهان دارویی، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار و در شرایط آزمایشگاه صورت گرفت. در این آزمایش غلظت های مختلف عصاره آبی تاج خروس بر جوانه زنی و رشد بذور گیاهان دارویی رازیانه، زنیان و زیره سبز بررسی شد. تیمارهای آزمایش شامل غلظت های ۵۰ % و ۱۰۰ % عصاره آبی تاج خروس و آب مقطر به عنوان شاهد بود که اثر آنها بر روی صفاتی مانند درصد جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه و سرعت رشد گیاهچه بررسی شد. بر اساس نتایج به دست آمده بین بذور مختلف گیاهان دارویی و غلظت های مختلف عصاره از نظر تأثیر بر صفات رشدی، اختلاف معنی داری وجود داشت و بیشترین درصد جوانه زنی و سرعت رشد گیاهچه در بذر رازیانه و در تیمار شاهد (آب مقطر) بود. با افزایش غلظت عصاره ها، درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و طول ساقه چه کاهش یافت و غلظت های مختلف عصاره های آبی علف های هرز بر صفات مورد مطالعه بازدارندگی نشان دادند.شش