سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نوشین محبوبی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانشکده کشا
علی باقر زاده – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
لیلا علیمرادی – دانشجوی زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی مشه
فریده شهراد – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانشکده کشا

چکیده:

به منظور بررسی اثر آللوپاتیک عصار اندام های هوایی نعناع، رزماری، اسطوخدوس و بومادران بر جوانه زنی و رشد علف هرز اسپند، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار د رآزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد در سال ۱۳۹۰ انجام شد. تیمارهای مورد بررسی شامل غلظت های مختلفی از عصاره آبی اندام های هوایی نعناع، رزماری اسطوخدوس و بومادران در ۵ سطح (شاهد ۲۵ و ۵۰ و ۷۵ و ۱۰۰ درصد نسبت حجمی محلول استوک) بودند. نتایج نشان داد که اثر سطوح مختلف عصاره های اندام های هوایی تاثیر معنی داری بر خصوصیات مختلف جوانه زنی اسپند داشت. با افزایش غلظت عصاره، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه به طور معنی داری کاهش یافت. همچنین نتایج نشان داد که عصاره اسطوخدوس و بوماردان بیشترین رزماری کمترین تاثیر بازدارندگی را داشته است و رشد ساقه چه گیاهچه اسپند بیشتر از ریشه چه تحت تاثیر خواص آللوپاتی قرار گرفت.