سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

احسان چویلی – کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز
عادل رفعت جو – کارشناس مدیریت مطالعات کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

چکیده:

بمنظور بررسی اثرات آللوپاتیک سه گونه علف هرز پنجه مرغی ) (cynodon dactylon ، سلمه تره (chenopodium album) و کنگر وحشی ) (cirsium sp بر گیاهان زراعی گندم )رقم چمران( و کلزا )رقم هایولا( آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه مدیریت مطالعات کشت و صنعت هفت تپه در زمستان ۷۸۳۱ انجام شد. در این آزمایش تیمارها حاصل ترکیب فاکتورهای گیاه زراعی )گندم و کلزا(، علف هرز )پنجه مرغی سلمه تره و کنگر وحشی( و غلظت ها ۰و۲۵و۵۰و۷۵% بود. با افزایش غلظت عصاره های آبی علف های هرز، حداکثر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه و وزن خشک بذور گندم و کلزا بطور معنی دار کاهش یافت. با این تفاوت که در کلزا تاثیر مواد آللوپاتیک بیشتر از گندم بود و در واقع کلزا حساسیت بیشتری نشانداد. در بین گیاهان هرز پنجه مرغی بیشترین و سلمه تره کمترین تاثیر را روی کلزا در مجموع تمام خصوصیات مورد بررسی داشتند. در گندم نیز کنگر وحشی بیشترین تاثیر و بازدارندگی و پنجه مرغی کمترین اثر را دارا بودند. بطور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که هر سه گیاه هرز پنجه مرغی، سلمه تره و کنگر وحشی دارای اثرات آللوپاتیک روی بذور گندم و کلزا بوده و باعث بازدارندگی در صفات مورد بررسی شدند