سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمیه قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس دانشکده کشاور
سعید جلالی هنرمند – عضو هیئت علمی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس دانشکده کشاورزی، دانش
صحبت بهرامی نژاد – عضو هیئت علمی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس دانشکده کشاورزی، دانش
سیروس منصوری فر – عضو هیئت علمی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس دانشکده کشاورزی، دانش

چکیده:

۲% و ۳ % به صورت ،% در این بررسی عصاره آبی اندام های هوایی و زیرزمینی توق، قیاق و شیرین بیان در غلظت های صفر(شاهد)، ۱ آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار به کار برده شد. و اثر آنها روی صفاتی چون سرعت جوانه زنی، درصد جوانه زنی، وزن خشک ریشه چه + ساقه چه، طول ریشه چه + ساقه چه، بنیه جوانه زنی و نسبت ریشه به ساقه بررسی شد. در بررسی اثر متقابل عصاره علف های هرز بر ذرت و نخود درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و وزن خشک ریشه چه و ساقه چه، نسبت ریشه به ساقه و بنیه جوانه زنی در سطح احتمال ۱% معنی دار و طول ساقه چه در سطح احتمال ۵% معنی دار و سرعت جوانه زنی غیر معنی دار شد . نتایج نشان داد که عصاره قیاق و توق با افزایش غلظت ( ۲% و ۳% ) بیشترین بازدارندگی را روی کلیه صفات ذرت و نخود داشتند.