سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدرضا حسنی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه کشاورزی

چکیده:

در کشاورزی پایداراستفاده از خاصیت آللوپاتی گیاهان در کنترل علفهای هرز از اهمیت فوق ا لعاده ای بر خور دار استلذا به منظور مطالعه اثرات بازدارندگی اندام های گیاه زعفران بر جوانه زنی بذور و گیاهچه تاج خروس آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار در دو سطح b و a با غلظت های۵۰ ، ۷۵ ، ۳۵ و ۱۵ و ۰ درصد حجمی و آب مقطر به عنوان شاهد در محیط پتری دیش در سال ۱۳۸۹ در آزمایشگاه گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه انجام شد.. سپس داده های حاصل با نرم افزارSpss و Minitab مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از تیمارها ی سطحa عصاره تهیه شده از برگ زعفران ) بیانگر معنی دار شدن درصد جوانه زنی ، طول گیاه چه طول ساقه چه، طول ریشه چه، نسبت طول ریشه چه به ساقه چه و همینطور وزن گیاه چه در سطح ۱% است. و برای تیمارهای سطحb صفات ،درصد جوانه زنی، وزن ساقه چه، وزن ریشه چه، تفاوت معنی داری مشاهده نشد ولی در جدول مقایسه میانگین ها ،اثر غلظت های عصاره کورم زعفران اعمال شده بر بذور تاج خروس را در بعضی از صفات با اختلاف معنی دار ی نشان می دهد.که نتایج حاصله می تواند زمینه مطالعات بیشتر درمورد مواد آللوپاتیک قسمت های هوایی زعفران و سایر گیاهان را در کنترل و رشد علف های هرز فراهم کرد و در جایگزین کردن آن ترکیبات به جای سموم شیمیایی توصیه نمود