سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عمار فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه محقق اردبیلی
میثم جانباز – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه محقق اردبیلی
سیدرئوف سیدشریفی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

به منظور بررسی اثرات اللوپاتیک علف هرز تاج خروس برمولفه های جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه های گندم اقدام به جمع آوری این گیاه از ارتفاع ۱۳۵۰ متر ازسطح دریاوعرض جغرافیایی ۳۸ درجه و ۱۵ دقیقه وطول جغرافیایی ۴۸ درجه و ۱۵ دقیقه از منطقه اردبیل شد.سپس اندام های هوایی و زیرزمینی این گیاه به طور جداگانه در آون دردمای ۷۰ د رجه سانتی گراد به مدت ۴۸ ساعت (تا زمان تثبیت وزن خشک) خشک شدند.سپس از پودر این اندام ها برای تهیه عصاره های وزنی حجمی ۱۰%استفاده شد و این عصاره ها با غلظت های مختلف به میزان ۱۰ میلی لیتر درهر یک ازتیمار های مختلف به کار رفت.در این آزمایش از گندم رقم MV17 استفاده شد.آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در ۳ تکرار در آزمایشگاه تکنولوژی بذردانشگاه محقق اردبیلی اجراشد.فاکتورهای مورد بررسی عبارت از عصاره اندام های مختلف در سه سطح : اندام هوایی ، زیرزمینی و مخلوط این دو با غلظت های مختلف عصاره در چهار سطح(۲۵%.۵۰%.۷۰%)بودند.نتایج نشان داد که عصاره اندام های مختلف تاج خروس بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه های گندم اثرات بازدارندگی دارد.با افزایش غلظت عصاره مولفه های جوانه زنی کاهش یافت به طوری که بیشترین اثر بازدارندگی مربوط به سطح ۷۵%و کمترین آن مربوط به غلظت%۲۵ بود.در بین اندام های مختلف بیشترین کاهش جوانه زنی توسط عصاره تهیه شده از ریشه وکمترین آن مربوط به عصاره تهیه شده از اندام هوایی بود.