سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اردشیر کهنسال – کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علف هرز
فهیمه کوه نورد – کارشناس ارشد بیوسیستماتیک جانوری
مهدی مجاب – کارشناس ارشد
محمدرضا روستانژاد – دانشجوی دکتری تکنولوژی بذر

چکیده:

به منظور بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره آبی اندامهای هوایی و ریشه تلخه برخصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم آزمایشی درمحیط ژرمیناتور درقالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار درسال ۱۳۸۶ درفسا انجام شد تیمارهای آزمایش شاملعصاره آبی اندام هوایی و ریشه تلخه درچهارسطح ۲۵و۵۰و۷۵و۱۰۰ درصد حجمی به همراه تیمارشاهد آب مقطر بود نتایج نشان داد که با افزایش غلظت عصاره آبی اندامهای هوایی و ریشه تلخه درصد جوانه زنی سرعت جوانه زنی طول ریشه چه طول ساقه چه وزن ترریشه چه وزن ترساقهچه وزن ترگیهچه نست وزن تر ریشه چه به ساقه چه و نسبت طول ریشه چه به ساقه چه بطور معنی داری کاهش یافت p<0/05 و این کاهش دراندام هوایی بیشتر بود.