سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

افشار آزادبخت – مدرس دانشگاه پیام نورلرستان
فرود سوری –
نصراله سوری – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
عبدالمجید سهیل نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

به منظورارزیابی اثرعصاره آبی اندامهای هوایی زیرزمینی و مخلوط آنها درآفتابگردان برجوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز سوروف ازمایشی درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳تکرار و ۱۳تیمار انجام شد تیمارهای آزمایش شامل عصاره آبی اندامهای هوایی و زیرزمینی افتابگردان و مخلوط انها به نسبت مساوی درچهارسطح ۲۵و۵۰و۷۵و۱۰۰درصد حجمی به همراه تیمارشاهد آب مقطر بود نتایجحاصل از این آزمایش نشان داد که عصاره آبی اندامهای مختلف آفتابگردان و غلظت های به کاررفته تاثیر معنی داری برخصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز سوروف درمقایسه با شاهد داشت به طوریکه با افزایش غلظت عصاره آبی اندامهای مختلف آفتابگردان درصد جوانه زنی طول ساقه چه طول ریشه چه و وزن تر گیاهچه به طور معنی داری کاهش یافت.