سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

روزبه مردان – کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
شراره کاظمی – کارشناس ارشد خاکشناسی

چکیده:

برهمکنش آللوپاتی بین گیاهان زراعی و علف هرز می تواند روی مراحل مختلف زندگی یک گونه گیاهی اثرگذار باشد عدس یکی از حبوبات مطرح است همچنین تاتوره می تواند بعنوان علف هرزی عمده و مشکل ساز درمزارع عدس حضوریابد به همین منظور بررسی اثرآللوپاتی عصاره ابی شاخساره تاتوره روی درصد جوانه زنی طول ریشه چه ساقه چه و وزن خشک گیاهچه عدس رقم محلی شهربابک آزمایشی بصورت طرح کاملا تصادف یC.R.D با پنج تکرار انجام شد تیمارها شامل شاهد ۲۵و۵۰و۷۵و۱۰۰درصد غلظت های عصاره آبی شاخساره تاتوره بودنتایج نشان داد که اثرشاخساره تاتوره بردرصد جوانه زنی رشد ریشه چه ساقه چه و وزن خشک گیاهچه P<0.01 معنی دار می باشد افزایش غلظت عصاره آبی شاخساره تاتوره بطور معنی داری باعث کاهش جوانه زنی و رشد ریشه چه ساقه چه و وزن خشک گیاهچه عدس شد نتایج فوق اثرات آللوپاتی تاتوره را روی جوانه زنی و رشد عدس بخوبی نشان داد