سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدجلیل سیدموسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
سیدمحسن موسوی نیک – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
فاخر کردونی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده:

به منظور بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره آبی اندامهای هوایی و زیرزمینی علف هرز اُزمک (Cardaria draba) مخلوط آنها بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه تریتیکاله، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی باچهار تکرار در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال ۱۳۸۹ انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل۴۰ و ۸۰ درصد حجمی به همراه تیمار شاهد ،۲۰ ، عصاره آبی اندام های ساقه، ریشه، برگ و مخلوط اُزمک در سطوح ۱۰(آب مقطر) بود. نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش غلطت عصاره آبی اندام های مختلف ازمک درصد جوانه زنی،سرعت جوانه زنی، طول ریشه، طول ساقه، وزن تر ریشهچه، وزن تر ساقهچه، وزن خشک ریشهچه، وزن خشک ساقه چه وتعداد ریشه های فرعی به طور معنی داری کاهش یافت. و بیشترین کاهش را در شاخص های فوق در اندام مخلوط اُزمک مشاهده شد.