سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مصطفی حجتیان فر – دانشجوی زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی- واح
علی باقرزاده – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمد رضا اسعدی – کارشناس ارشد شیمی، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
امید رهنما – دانشجوی زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی- واح

چکیده:

به منظور بررسی اثر ضایعات کشاورزی (زراعی و باغی) بر روی جوانه زنی و رشد ذرت سینگل کراس ۷۰۴ ، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تکراردر سال ۱۳۸۹ در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد مشهد اجرا گردید. فاکتورهای مورد بررسی شامل عصاره گلبرگ زعفران، عصاره برگ گردو و عصاره اندامهای هوایی بوته های گوجه فرنگی در سطح ( شاهد، ۲۵ و ۵۰ و ۷۵ و ۱۰۰ گرم پودر در ۱۰۰۰ میلی لیتر آب مقطر بود. صفات مورد بررسی در این آزمایش عبارتند از: درصد جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه، طول گیاهچه، نسبت طول ریشه چه به ساقه چه، وزن تر و وزن خشک گیاهچه بود. نتایج تحقیق نشان داد که عصاره های مورد بررسی تاثیر معنی داری بر کاهش درصد جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت سینگل کراس ۷۰۴ دارند. با افزایش غلظت عصاره ها همه صفات مورد بررسی به غیر از وزن خشک گیاهچه در عصاره ی برگ گردو و عصاره اندام های هوایی بوته های گوجه فرنگی، کاهش معنی داری بین تمام صفات اندازه گیری شده مشاهده گردید