سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی باقرزاده – استادیار عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مصطفی حجتیان فر – دانشجوی زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
محمدرضا اسعدی – کارشناس ارشد شیمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
علیرضا میر شاهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور بررسی اثرات آللوپاتیک برخی از گیاهان زراعی و باغی بر روی شاخص های جوانه زنی ذرت سینگل کراس ۷۰۴ آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سال ۱۳۸۹ در آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد اجرا گردید. فاکتورهای مورد بررسی شامل عصاره گلربگ زعفران، عصاره برگ گردو و عصاره اندامهای هوایی بوته های گوجه فرنگی و عصاره ساقه و برگ های توتون در ۵ سطح (شاهد ۲۵ و ۵۰ و ۷۵ و ۱۰۰) گرم پودر در ۱۰۰۰ میلی لیتر آب مقطر بود. صفات مورد بررسی در این آزمایش عبارتند از : درصد بازدارندگی، طول گیاهچه، شاخص طولی بنیه گیاهچه، شاخص وزنی بنیه گیاهچه و نسبت طول ریشه چه به ساقه چه بود. نتایج این بررسی نشان داد که عصاره های مورد بررسی تاثیر معنی داری بر افزایش درصد بازدارندگی و کاهش رشد گیاهچه ذرت سینگل کراس ۷۰۴ دارند. با افزایش غلظت عصاره های مورد بررسی کاهش معنی داری در بین تمام صفات مربوط به شاخص های رشد اندازه گیری شده، مشاهده گردید. در این پژوهش مشخص شد که عصاره آبی کروم زعفران از خاصیت آللوپاتی و باز دارندگی شدیدی برخوردار است و میتوان از مواد موثره آن در فرمولاسیون علف کش های ارگانیک استفاده نمود.