سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هدیه گلشن – دانشجوی کارشناسیارشد حشره‌شناسی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی،
موسی صابر – استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه.
فرزاد مجیدی شیلسر – عضو هیئت علمی و استادیار موسسه تحقیقات برنج کشور
وحید مهدوی – دانشجوی کارشناسیارشد حشره‌شناسی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی،

چکیده:

در برنامههای مدیریت تلفیقی آفات (IPM) ممکن است، استفاده از قارچ‌های بیمارگر حشرات به عنوان عوامل کنترل بیولوژیک همراه با ترکیبات شیمیایی ضرورت پیدا کند بنابراین بایستی اثرات آفت‌کش ها بر روی رشد‌و‌نمو قارچ‌های بیمارگر مورد استفاده در محصولات خاص مورد بررسی قرار گیرد. در این مطالعه، اثرات ۸ آفت‌کش رایج در مزارع برنج بر روی جوانهزنی قارچ بیمارگر Beauveria bassiana تحت شرایط آزمایشگاهی در دانشگاه مراغه در سال ۱۳۹۰ مورد بررسی قرار گرفت. از غلظتهای توصیه شدهی مزرعهای آفتکشهای تریسیکلازول، هینوزان، دیازینون، مالاتیون، بوتاکلر، پرتیلاکلر، سینوسولفورون و اگزادیاژیل جهت انجام آزمایشات استفاده گردید. جدایههای قارچی مورد آزمایش در این مطالعه شامل جدایه ۱۱۶EUT و ۶Mbc قارچ B. bassiana بودند. آزمایشات بر مبنای طرح فاکتوریل و به صورت کاملا تصادفی انجام گرفت. نتایج آزمایشات نشان داد که قارچکشها بیشترین تاثیر سوء را بر روی جوانهزنی جدایههای مختلف قارچ بیمارگر B. bassiana داشتند. بنابراین میتوان نتیجهگیری نمود که قارچکشها به عنوان عوامل محدودکننده فعالیت قارچ B. bassiana در مزارع برنج بوده، در صورتیکه جوانهزنی جدایه‌های قارچی در تیمارهای علفکش‌ها در بیشترین مقدار خود بوده و می‌توان از آنها در برنامه‌های مدیریت تلفیقی آفات برنج بهره جست