سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ریحانه سادات غضنفری هاشمی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی
مسعود منتظری نمین – استادیار دانشکده مهندسی عمران – دانشگاه تهران
مهناز قائینی حصاروئیه – استادیار دانشکده مهندسی عمران – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

وجود موانعی از قبیل تبدیل در مسیر جریان فوق بحرانی سبب ایجاد اغتشاشات به شکل امواج سطحی میباشد که در طول و عرض کانال پیشروی میکند. هدف اصلی در تحقیق حاضر، بررسی اثرات آشفتگی در جریان فوق بحرانی در تبدیلهای همگرا به کمک مدل عددی سه بعدی فلوئنتمیباشد. این نرمافزار بر پایه روش حجم محدود و مدلسازی سطح آزاد آب در آن به روش حجم سیال میباشد. در این بررسی نتایج مدلسازی در حالت آشفته و غیر آشفته مورد مقایسه قرار گرفته است