سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آیلین پام – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، گروه کشاورزی یاسوج، ایران
خدابخش پناهی کرد لاغری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، گروه کشاورزی یاسوج، ایران –

چکیده:

به منظور بررسی اثرات آبیاری با فاضلاب تصفیه شهری بر رشد رویشی دو رقم یونجه، یونجه همدانی V1 و بغدادی ۲v یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با۶ تیمار و ۳ تکرار انجام شد. تیمار های آبیاری عبارت بودند از: ۱٫ آبیاری با آب معمولی W1 آبیاری متناوب با آب معمولی و فاضلاب تصفیه شهری W2. پس از استقرار گیاه ۳٫آبیاری با فاضلاب تصفیه شهری W3 پس از استقرار گیاه. نتایج نشان داد که کاربرد تیمار فاضلاب تصفیه شهری، ویژگی های مورد مطالعه را در گیاه تحت تاثیر قرار داده است. اثر تیمارهای آبیاری روی عملکرد وزن تر اندام هوایی معنی دار بود و تیمارهای آبیداری مداوم با فاضلاب W3 آبیاری متناوب با آب معمولی و فاضلاب تصفیه شهری w2 با عملکرد وزن تر اندام هوایی ۲۲/۵ و ۱۸/۶۷ گرم در بوته در کلاس a و تیمار آبیاری با آب معمولی w1 با عملکرد ۱۲/۵ گرم در بوته در کلاس b قدرار گرفتندد. همچندین اثر تیمارهای آبیاری روی عملکرد وزن خشک اندام هوایی معنی دار بود. تیمار آبیاری مداوم با فاضلاب w3 با عملکرد وزن خشک اندام هوایی ۵/۱۶ گرم در بوته در کلاس a و تیمار آبیاری با آب معمولی w1 بدا عملکرد ۳/۱۶ گرم در بوته در کلاس b قرار گرفتند. نتایج نشان داد که کاربرد تیمار فاضلاب تصفیه شهری، ویژگی های مورد مطالعه را در گیداه تحت تداثیر قدرار داده است میزان تجمع روی در گیاه نیز بین ۲۹/۲۵ تا ۳۴/۶۷ میلی گرم در کیلوگرم متغییر بود و تفاوت معنی داری بین تیمارهای آبیاری وجود نداشت ولی تجمع سرب در گیاه معنی دار بود به طوری که تیمار مداوم با فاضلاب w3 به میزان ۶/۰۸ میلی گرم در کیلوگرم سرب در کلاس a و تیمارهای آبیاری متناوب w2 و آبیاری با آب معمولی w1 به ترتیب به میزان ۴/۴۱و ۳/۱۵ میلی گرم در کیلو گرم سرب در کلاس c,b قرار گرفتند.