سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ایوب رستگار – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
احمد جنیدی جعفری – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
زهرا رضایی گزل آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
مهدی فرزادکیا – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

هدف این مطالعه بررسی تاثیر کمپوست برنشت فلزات سنگین و نوترینت ها از خاک می باشد که در سه ستون پلی اتیلن با ارتفاع ۵۰cm و قطر داخلی ۱۰cm مطالعه شد میزان مصرف کمپوست به مقدار ۱۰ کیلوگرم برمترمربع بود سپس به مدت ۹ روز روزانه با ۲۵۰mL آب پاشیده شد و میزان سدیم پتاسیم سولفات سرب کروم و کادمیم درنشتاب اندازه گیری شدند مصرف کمپوست سبب کاهش PH افزایش هدایت الکتریکی و نوترینت ها شد و با مصرف کمپوست حاوی فلزات بیشتر سرب کروم و کادمیم میزان نشت فلزات افزایش یافت نتایج بیانگر این هست که افزودن کمپوست بررویخاک کیفیت ابهای زیرزمینی را به خطر می اندازد.