سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی روشن – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
سعید تاروردیلو – استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

تاثیر ابعاد درسازه های بتنی یکی ازموضوعات مهمی استکه اخیرا به منظور بهبود درطراحی ایمنی سازه های بتنی مورد بحث قرارگرفته است این مقاله به تاثیر ابعادو همچنین اثرگذاری تعداددهانه ها بروی ایمنی لرزه ای سازه های بتنی می پردازد بدین منظور تعدادی زلزله تعیین شده با کمک روش آنالیز دینامیکی افزاینده به قابها یمدل شده اعمال می شود تا ظرفیت لرزه ای هریک از قابها بهصورت داده های عددی بدست آید سپس براساس داده های بدست آمده و رسم نمودارهای آنالیز دینامیکی افزاینده و با کمک روشهای آماری نمودارهای شکست برحسب شتاب شبه طیف برای هریک از سازه ها و برای دریفت های مختلف بدست می آید نهایتا با استفاده از این نموددارهای شکنندگی اثرتغییر درهندسه قاب و تعداددهانه ها روی ایمنی سازههای بتنی طراحی شده براساس ضوابط ایین نامه ای یکسان مورد بررسی قرارمیگیرد.