سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای مطالعات کاربردی در شیلات و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا مالکی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی
حسین جانمحمدی – دانشیار دانشگاه تبریز
نجمه شیخ زاده – استادیار دانشگاه تبریز
وحید قادری – دانشجوی کارشناسی علوم دامی

چکیده:

دراین مطالعه به بررسی امکان وجود نیتروزوآمین ها درجیره های حاوی پودرماهی بهعنوان منبع پروتئینی جیوانی و سرطان زایی آن درکبد ماهیان قزل آلای تغذیه شده با جیره های غذایی آزمایش پرداخته شدها ست دراین پژوهش از ۶۴۰ ماهی قزل الای رنگین کمان با متوسط وزن ۱۵۰±۹ گرم که به تعداد ۴۰ عدد در ۱۶ استخر هشت وجهی با حجم ۱متر مکعب و همچنین دبی و شرایط فیزیکوشیمیایی استاندارد به صورت تصادفی پخش شده بودند استفاده گردید دراین مطالعه ازچهارجیره غذایی آزمایشی جیره شماره یک حاوی ۵۰ درصد پودر ماهی جیره شماره دو شامل ۲۴/۶۶% پودرماهی و ۲۴% پودرضایعات کشتارگاهی طیور جیره شماره سه شامل ۱۶/۴۴% پودرماهی ۲۵/۳۴% پودرضایعات کشتارگاهی طیور و ۱۰ درصد کنجاله پنبهدانه و جیره شماره ۴ شامل ۰ درصد پودرماهی ۴۰/۲۴% پودرضایعات کشتارگاهی طیور ۱۰ درصد کنجاله پنبه دانه و ۷/۸% کانولا مورد استفاده قرارگرفت.