سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شراره کاظمی – کارشناس ارشد خاکشناسی
روزبه مردان – کارشناس ارشد گیاهپزشکی

چکیده:

بمنظوربررسی اثراللوپاتی دگرآسیبی عصاره ابی قسمت های هوایی توق روی درصد جوانه زنی طول ریشه چه و ساقه چه ذرت کلزا کنجد و نخود چهارآزمایش جداگانه بصورت طرح کاملا تصادفی CRD با پنج تکرار در شرایط آزمایشگاهی درسال ۹۰ انجام شد تیمارها شاهد شاهد ۲۵و۵۰و۷۵درصد و ۱۰۰ درصد غلظتهای عصاره آبی اندامهای هوایی توق بود کلیه نتایج براساس آزموندانکن درسطح احتمالی ۵درصد مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند نتایج بدست آمده نشان داد که اثرمقادیر مختلف عصاره اندامهای هوایی توق بردرصد جوانه زنی رشد ریشه چه و ساقه چه P<0.01 معنی دار می باشد افزایش غلظت عصاره آبی توق بطور معنی داری باعث کاهش جوانه زنی و رشددرهرچهار گیاه شد بطوریکه ذرت کمترین وکنجد بیشترین حساسیت را به دگرآسیبی توق را از میان بذور مورد آزمایش را داشتند.