سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا یوسفی – اعضای هیات علمی دانشگاه زنجان
امید یونسی – دانشجوی دکتری فیزیولوژی دانشگاه تهران
مجید پوریوسف –

چکیده:

به منظور بررسی پتانسیل آللوپاتیک عصاره آبی بقایای سورگوم دانه ای بر کاهش جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز پیچک آزمایشی بصورت طرح کاملا تصادفی در ۴ تکرار در آزمایشگاه تحقیقات بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل غلظت های صفر،۵،۱۰ ،۲۵ و ۴۰ درصد عصاره بقایای سورگوم دانه ای بود. صفاتی همچون درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشچه و طول ساقچه به منظور ارزیابی اثر آللوپاتیکی سورگوم بر بذور پیچک وحشی محاسبه یا اندازه گیری شد. نتایج این آزمایش نشان داد که عصاره آبی بقایای سورگوم کاهش معنی داری در جوانه زنی و رشد گیاهچه پیچک ایجاد نمود. بررسی روند تغییرات صفات مورد ارزیابی حاکی از حساسیت بیشتر ریشه چه در مقایسه با سایر صفات می باشد بطوری که در غلظت ۴۰ درصد عصاره، ۷۴درصد کاهش در طول ریشچه نسبت به شاهد بوجود آمد. در حالیکه مواد آللوپاتیکی ناشی از سورگوم تاثیر اندکی بر جوانه زنی بذور پیچک (۲۷% کاهش نسبت به شاهد) داشت.